Haber Detayı
06 Eylül 2016 - Salı 15:47
 
Isparta SGK'dan Borçların yapılandırılması hakkında
İşte SGK'dan Gazetemize Yapılan O Açıklama
Ekonomi Haberi
Isparta SGK'dan Borçların yapılandırılması hakkında

19.08.2016 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Yapılandırma,   2016 Haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarını ve bunların gecikme cezalarını kapsamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takipedilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

2) 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

3) Yaşlılık aylığı, emekli aylığı ve yamalullükaylığıbağlandıktansonra 5510 sayılıKanunun 4 üncümaddesininbirincifıkrasının (b) bendindebelirtilensigortalılıkstatüsükapsamındasigortalısayılmasınıgerektirirnitelikteçalışmasınedeniyleilgilimevzuatınagöreödenmesigereken 2016 yılıŞubatayıveöncekiaylarailişkinsosyalgüvenlikdestekprimiilebunlarabağlıgecikmecezasıvegecikmezammıalacakları,

4) 30/6/2016 tarihinekadar (butarihdâhil) bitirilmişolan özel niteliktekiinşaatlarileihalekonusuişlereilişkinyapılanöndeğerlendirme, araştırmaveyatespitsonucundabulunaneksikişçiliktutarıüzerindenhesaplanansigortaprimiilebunlarabağlıgecikmecezasıvegecikmezammıalacakları,

5) 30/6/2016 tarihinekadar (butarihdâhil) işlenenfiillereilişkinolupilgilikanunlarıuyarıncauygulananidariparacezalarıilebunlarabağlıgecikmecezasıvegecikmezammıalacakları,

6) İlgilikanunlarıgereğincetakipedilen 2016 yılıHaziranayıveöncekiaylarailişkindamgavergisi, özel işlemvergisiveeğitimekatkıpayıilebunlarabağlıgecikmezammıalacakları,

7) 5510 sayılıKanunun 60 ıncımaddesininbirincifıkrasının (g) bendikapsamındagenelsağlıksigortalısıolanlardankaynaklanangenelsağlıksigortası prim alacakları,

hakkındauygulanır.

Peşinödemeninyanında 6, 9, 12 ,18eşittaksitleödemeimkanıgetirilmiştir. Taksitlerikişeraylıkdönemlerdeödenecektir.AncakGSS (GenelSağlıkSigortası) borçlularının prim borcuaslininpeşinveya 12 aydaeşittaksitlerhalindeödenmesihalinde son taksitödemetarihinekadarcezasıvegecikmezammıtahsiledilmeyecektir.

Belediyelervebunlarabağlımüstakilbütçelivekamutüzelkişiliğinihaizkuruluşlarınkapsamagirenborçlarıiçin 144 ayakadartaksitlendirmeimkanıgetirilmiştir.

            İl özel idarelerivebunlarabağlımüstakilbütçelivekamutüzelkişiliğinihaizkuruluşlarileSporGenelMüdürlüğü, TürkiyeFutbolFederasyonuveözerksporfederasyonlarınatesciledilmişolanveTürkiye’desportifalandafaaliyettebulunansporkulüplerininborçlarıiçin 36 ayakadartaksitlendirmeimkanıgetirilmiştir.

Yapılandırmaiçinen geç31.10.2016tarihinekadarmüracaatedilmesigerekmektedir.

GSS (GenelSağlıkSigortası) borçlularınınyapılandırmaiçin son başvurusüresi 31.01.2017 ‘dir. Ancakdahaöncehiçgelirtestiyaptırmayanların en geç 02.01.2017 ‘ye kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testiiçinbaşvurudabulunmalarıgerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

 

 

Kaynak: (DHA) - Doğan Haber Ajansı Editör: Mürsel ERBEN
Etiketler: Isparta, SGK'dan, Borçların, yapılandırılması, hakkında,
Diğer Fotoğraflar
Diğer fotoğrafları büyük görüntülemek için üzerini tıklayın.
Isparta SGK'dan Borçların yapılandırılması hakkında
Isparta SGK'dan Borçların yapılandırılması hakkında
Isparta SGK'dan Borçların yapılandırılması hakkında
Isparta SGK'dan Borçların yapılandırılması hakkında
Isparta SGK'dan Borçların yapılandırılması hakkında
Yorumlar
Haber Yazılımı